Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Yksi kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen päätavoitteita on oppilaiden kasvaminen aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka välittävät ja osallistuvat oman lähiyhteisönsä, yhteiskunnan ja koko maailman toimintaan. Tärkeä osa tätä oppimisprosessia ovat kokemukset yhteistyöstä lähiympäristön ihmisten kanssa.

Käytännön yhteiskuntaoppia

Yhteistyö paikallisten organisaatioiden, ryhmien tai verkostojen kanssa tarjoaa erinomaisen tilaisuuden kerätä käytännön kokemusta yhteiskunnassa toimimisesta ja kehittää erilaisia taitoja, kuten suullista ja kirjallista viestintää. Samalla oppilaat oppivat paremmin ymmärtämään yhteiskunnallisia arvoja.

Tiedon käyttö yli aine- ja aiherajojen

Valitsemastanne teemasta riippuen työskentelyynne voi liittyä sisältöjä eri oppiaineista. Voitte kampanjan aikana esimerkiksi tarkastella karttoja määrittääksenne vaihtoehtoisia reittejä koulumatkoille, mitata koulumatkojen pituuksia, ehkä vertailla eri maiden tuloksia keskenään ja sitä tehdessänne olla yhteydessä toisiin kouluihin, kehitellä malleja ja postereita, tehdä haastatteluja, tutkia  liikenteen ilmastovaikutuksia, ottaa selville kuka vastaa koulubussiliikenteestä tai ketkä vastaavat paikallisliikenteen suunnittelusta, selvittää miksi liikenne on järjestetty nykyisellä tavalla ja miten muut ovat ratkaisseet vastaavanlaiset ongelmat - kaikkiin näihin teemoihin voi periaatteessa liittää melkein kaikkien oppiaineiden sisältöjä.

Kun suunnittelette kestävää kehitystä edistävää toimintaa, miettikää miten eri oppiaineiden integrointi voi tuoda syvyyttä eri oppiaineiden opetussuunnitelmiin.

Kestävää kehitystä edistävä kasvatus on poikkitieteellistä ja se kiehtoo sekä kestävän talouden kysymyksiä pohtivia että ympäristöstä, yhteiskunnasta tai kulttuurista kiinnostuneita ihmisiä. Kaikista leireistä voi myös löytää paikallisia yhteistyökumppaneita.

Paikallinen yhteistyö tarvitsee paikalliset suunnitelmat

Paikallinen yhteiskunta ja paikalliset tavat määrittelevät paikallisen yhteistoiminnan muodot.

Maissa joissa poliitikkoja on kohtuullisen helppo lähestyä, voi kutsua päättäjiä vierailemaan luokkaan tai vierailla luokan tai koulun kanssa päättäjien luona, esim. kaupungintalolla. Toisissa maissa voi olla palkitsevampaa lähestyä päättäjien sijaan järjestöjä ja muita kolmannen sektorin toimijoita, jotka pohtivat kestävän kehityksen kysymyksiä.

Ehkä jokin seuraavista ryhmistä voisi olla hyvä yhteistyökumppani:

Loppujen lopuksi yhteistyökumppanin valinta riippuu paljon valitsemastanne teemasta ja työskentelytavastanne. Haluatteko esitellä ideanne paikallisille päättäjille vai haluatteko ideoida yhdessä paikallisen polkupyörätie-ryhmän kanssa? Järjestättekö yhden tapaamisen vai suunnitteletteko pitempää yhteistyöhanketta? Valinta on teidän ja vaihtoehtoja rajattomasti eri ikäryhmille, mielenkiinnon kohteille ja toimintaympäristöille. Tässä on joitain ideoita: