Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Een van de voornaamste doelstellingen van EDO is dat leerlingen actieve burgers worden die zorgen voor en betrokken zijn bij de gemeenschap en de maatschappij waarin ze leven, evenals de wereld waarvan zij deel uitmaken. Een belangrijk deel van dit leerproces bestaat erin om ervaring op de doen in het omgaan met de lokale gemeenschap.

 Praktische burgerschapsvorming

 Leren omgaan met de lokale instellingen, organisaties, groepen, netwerpen (zoals de lokale autoriteiten, ouderverenigingen, lokale bedrijven en NGO’s) levert een uitstekende gelegenheid om praktische burgerschapsvorming te ontvangen en verschillende vaardigheden in te oefenen zoals het voeren van verbale en schriftelijke communicatie. Het geeft leerlingen ook de gelegenheid om  begrip bij te brengen voor de waarden die leven in hun maatschappij.

 Vakoverschrijdend gebruik van de opgedane kennis

 Afhankelijk van de thema’s  waarmee u wenst te werken kunnen ook een brede waaier van leervakken aan bod komen. In dit concreet geval waarbij alternatief schoolverkeer aan bod komt kan het berekenen van afstanden - zelfs het vergelijken van de eigen schoolsituatie met die van andere scholen in andere streken en landen -, het samenwerken met andere scholen, het creeëren van modellen en posters en het voeren dialogen, het afnemen van interviews, het bestuderen van de milieueffecten van verkeer en transport een waardevolle invulling vormen. Ook kan je opzoeken wie verantwoordelijk is voor de schoolbus, voor de inrichting van het openbare wegennet in je gemeente/stad en de organisatie van het plaatselijk verkeer, wat men in andere gemeenten onderneemt om gelijkaardige problemen aan te pakken. Al deze topics en vragen maken het mogelijk om een inzicht te verwerven in het feit dat velen in hun verplaatsingen dikwijls gestuurd worden door de beslissing van een persoon of een kleine groep mensen.

 Wanneer je EDO-activiteiten plant, overdenk dan hoe een vakoverschrijdende benadering kan leidden tot meer en dieper inzicht in de onderdelen van sommige leerplannen.

EDO is echt vakoverschrijdend en kan even attractief zijn voor al wie betrokken is bij duurzame economische groei als voor anderen die meer begaan zijn met milieu- of socio-culturele benaderingswijzen van hetzelfde probleem.

 Plaatselijke samenwerking vereist vertrouwd zijn met de lokale situatie

 De manier waarop een school of een persoon besluit samen te werken met een plaatselijke gemeenschap wordt uiteraard bepaald door lokale maatschappelijke  gewoonten en gebruiken.

In landen waar politiekers een informele benadering voorstaan is het misschien eenvoudiger om een lokale beleidsmaker te contacteren voor een uiteenzetting in het leslokaal of op het gemeentehuis. In een minder open gemeenschap kunnen deze activiteiten moeilijk te realiseren zijn en is het misschien zinvoller om vertegenwoordigers van organisaties in verband met burgerrechten en/of maatschappelijke aspecten uit te nodigen om rond het gekozen onderwerp te komen praten of debatteren. 

Om u op ideeën te brengen suggereren we om volgende groepen eventueel in beeld te houden:

Tenslotte, wie u uitnodigt of met wie u wenst samen te werken wordt ook bepaald door uw gekozen invalshoek of die van uw leerlingen in uw klas. Wil u samenwerken met een lokale politicus of wenst u actief deel te nemen aan een actie van de Fietsersbond? Wil u een eenmalige actie ondernemen of kadert u de inspanning in een langlopend project? Het is aan u om te kiezen op welke wijze u te werk gaat, er zijn mogelijkheden zat, maar hou zeker rekening met de leeftijd van uw doelgroep, de omgeving en de interesses. Enkele ideeën: