Co2nnect.org - CO2 on the way to school

 

Gellir gwneud llawer o gymariaethau a dadansoddiadau diddorol trwy ddefnyddio’r data o’r tudalennau canlyniadau. Sylwer bod canlyniadau’r ymgyrch yn cael eu cyfrifo mewn nifer o ffyrdd. Yma rydym yn egluro’r termau a ddefnyddir, sut y cyfrifir y canlyniadau, yr unedau mesur a’r hyn y maent yn ei ddweud am allyriadau hinsawdd ar y ffordd i'r ysgol. Sylwer ar gyfer unrhyw un o’r mathau hyn o ganlyniadau, gallwch ddewis dangos y canlyniadau ar wahanol lefelau hefyd:

Dwysedd yr allyriadau CO2 Mae'r ffigwr hwn yn dangos pa mor garbon ddwys y mae'r "cymysgedd" o ddulliau teithio a ddefnyddir gan yr adroddwyr. Er enghraifft, os teithir y mwyafrif o’r cilomedrau i’r ysgol yn y car, bydd y dwysedd allyriadau’n uwch na phe bai’r daith i gyd ar droed. Uned mesur: gramiau/cilomedrau/adroddwr

Sut y caiff ei gyfrifo: Mae’r amcangyfrifon o allyriadau CO2 ar gyfer teithiau’r holl adroddwyr i’r ysgol yn cael eu hadio at ei gilydd, eu rhannu â nifer y cilomedrau a deithiwyd ac yna eu rhannu â nifer yr adroddwyr. Nifer yr adroddwyr

Mae’r ffigwr hwn yn dweud faint o adroddwyr a gyflwynodd ddata yn yr ymgyrch. Uned mesur: adroddwyrSut y cyfrifir hwn: Mae’r rhaglen yn cyfrif nifer yr adroddwyr a gofnododd ddata

Y pellter cymedrig i’r ysgol

Mae’r ffigwr hwn yn dweud pa mor bell, ar gyfartaledd, y mae angen i adroddwyr deithio i gyrraedd yr ysgol. Uned mesur: cilomedr/adroddwr Sut y cyfrifir hwn: Mae’r rhaglen yn canfod cyfanswm yr holl bellteroedd unffordd i’r ysgol a gofrestrwyd ac yn rhannu â nifer yr adroddwyr. Cyfanswm y CO2 a allyrrwyd

Mae'r ffigwr hwn yn amcangyfrif o faint o CO2 a allyrrir i’r atmosffer gan ddiwrnod o deithio unffordd i’r ysgol, gan yr holl adroddwyr sydd wedi cofnodi data. Uned mesur: kg Sut y cyfrifir hwn: Mae’r rhaglen yn darganfod cyfanswm yr amcangyfrifon CO2 a allyrrir gan yr holl adroddwyr wrth iddynt deithio i'r ysgol. Cymedr y CO2 a allyrrir mewn blwyddyn

Mae'r ffigwr hwn yn amcangyfrif o faint o CO2a allyrrir i’r atmosffer ar gyfartaledd gan adroddwyr mewn blwyddyn o deithio yn ôl ac ymlaen i’r ysgol. Uned mesur: kg/adroddwr/blwyddyn Sut y cyfrifir hwn: Mae'r allyriad CO2 a gofrestrir gan bob adroddwr ar gyfer taith un ffordd i'r ysgol yn cael ei luosi â 380 ( i gael 190 o deithiau dwy ffordd). Mae’r canlyniad yn amcangyfrif o allyriadau CO2 yr adroddwr hwnnw mewn blwyddyn. Caiff allyriadau blynyddol yr holl adroddwyr eu hadio at ei gilydd a rhennir y cyfanswm â nifer y gohebwyr, er mwyn cael cyfartaledd fesul adroddwr