Co2nnect.org - CO2 on the way to school

La calculadora de CO2 de CO2nnect multiplica la distància coberta fins a l'escola per un "multiplicador". El multiplicador defineix la quantitat de CO2 emesa per passatger i per quilòmetre per a un mitjà de transport determinat.

Cada mitjà de transport (anar a peu, anar en bicicleta, cotxe, tren, etc.) tindrà un multiplicador diferent. Els multiplicadors s'han preprogramat en la calculadora de CO2nnect perquè els càlculs es facin automàticament.

Observeu que els multiplicadors de CO2nnect:

La llista següent enumera els multiplicadors de CO2 que hem seleccionat per a CO2nnect.

Les xifres denoten kg de CO2 per km per passatger:

Hem intentat incloure els mitjans de transport més habituals per anar a l'escola a tot el món, però segurament ens n'haurem oblidat d'algun!

La majoria de multiplicadors que utilitzem a CO2nnect s'han agafat del Departament de Medi Ambient del Regne Unit (Defra). La font és "2008 Guidelines to Defra's GHG Conversion Factors: Methodology Paper for Transport Emission Factors."

Quan aquest document no aporta dades sobre un mitjà de transport, hem utilitzat altres fonts. CO2nnect ha consultat amb experts sobre calculadores de carboni per seleccionar els multiplicadors. Aquests experts han confirmat que els multiplicadors són prou fiables per als nostres propòsits.

Quina precisió tenen els multiplicadors i els resultats de CO2nnect?

Els multiplicadors de CO2nnect procedeixen de fonts fiables, es basen en dades del 2008 i han estat confirmats per experts en el càlcul del carboni. Confiem que els resultats seran prou precisos per als objectius educatius de CO2nnect.

No obstant això, hi ha diverses fonts d'error que podrien fer que els resultats fossin inexactes. Seria interessant discutir aquest tema a classe.

Per exemple, la quantitat de CO2 emès per un cotxe que utilitza gasolina dependrà de moltes coses:

El mateix valdria per a altres mètodes de transport motoritzat.

Els multiplicadors pressuposen una mitjana determinada de passatgers en cada mitjà de transport. Aquesta mitjana, anomenada "càrrega mitjana de passatgers", podria ser força diferent de la càrrega real de passatgers en la vostra situació. Per exemple, si aneu en un autobús gran que està gairebé buit, o ple a vessar, és possible que els multiplicadors no siguin gaire precisos per al vostre desplaçament fins a l'escola.

Si us preguntareu si els multiplicadors canvien d'un país a un altre, la resposta és sí! Una de les raons és que l'electricitat es produeix de moltes maneres diferents. La font principal d'electricitat d'un país (hidroelèctrica, carbó, nuclear, altres) sens dubte canviaria molt la quantitat de CO2 emesa pels trens, els tramvies o altres mitjans de transport que funcionen amb electricitat.

Cada país té la seva pròpia economia, els seus propis sistemes de transport i les seves pròpies lleis per lluitar contra la contaminació, la qual cosa també podria afectar les càrregues de passatgers i les emissions de carboni, fins i tot per al mateix mitjà de transport. Aquest seria un tema rellevant per debatre quan es comparin els resultats de diversos països. Malauradament, encara no disposem de multiplicadors fiables per a tots els països que es calculen de la mateixa manera.

En teoria seria possible crear una calculadora que tingués en compte totes aquestes variables, però avui no disposem de totes les dades necessàries per obtenir uns multiplicadors tan detallats i precisos. Una calculadora com aquesta seria molt complexa i els alumnes trigarien molt a recollir les dades. Hem optat per crear una calculadora per a CO2nnect relativament senzilla perquè els alumnes puguin dedicar més temps a aprendre sobre els seus sistemes de transport local i a treballar amb altres per trobar solucions sostenibles.

Hi ha altres fonts d'imprecisió que també hem de tenir en compte. Els alumnes mesuraran i introduiran la distància fins a l'escola i el mitjà de transport. Sempre hi haurà algun error en aquests mesuraments, en funció del mètode utilitzat, i les distàncies s'arrodoniran a l'alça o a la baixa fins al quilòmetre més pròxim. També es podrien cometre errors a l'hora de calcular la distància o d'introduir les dades.

La informació sobre el número i la proporció de persones que utilitzen els diferents mitjans de transport hauria de ser força precisa. No hi ha multiplicadors, de manera que els errors només es produirien a l'hora de decidir el mitjà de transport i registrar les dades.

Considerant totes aquestes fonts d'error possibles, seguim confiant que els resultats de CO2nnect seran prou precisos perquè utilitzeu els resultats de la vostra escola per debatre les emissions de CO2 i treballeu per reduir les emissions a la vostra escola i la vostra comunitat local. També seran prou precisos perquè compareu la vostra escola amb altres escoles del vostre país i d'altres països.