Co2nnect.org - CO2 on the way to school

CO2nnects CO2-regnemaskine fungerer på den måde, at den ganger den tilbagelagte afstand til skole med en "multiplikator". Multiplikatoren definerer den mængde CO2, der udledes pr. passager og pr. km for en given transportform. Hver enkelt transportform (gang, cykling, bil, tog osv.) har sin egen multiplikator. Multiplikatorerne er på forhånd programmeret i CO2nnect-regnemaskinen, og beregningerne foretages automatisk for dig.

Bemærk, at CO2nnect-multiplikatorerne:

Nedenfor vises en liste over de CO2-multiplikatorer, vi har valgt at benytte i CO2nnectTallene angiver kg CO2 pr. km pr. passager:

Vi har forsøgt at medtage de mest almindelige skoletransportformer, men vi har helt sikkert også overset nogle!De fleste af de multiplikatorer, vi anvender i CO2nnect, stammer fra det britiske miljøministerium (Defra). Kilden er "2008 Guidelines to Defra's GHG Conversion Factors: Methodology Paper for Transport Emission Factors." I de tilfælde hvor vi ikke har kunnet finde data om en transportform, har vi brugt andre kilder. CO2nnect har konsulteret eksperter inden for CO2-regnemaskiner i forbindelse med udvælgelsen af multiplikatorer. De har bekræftet, at multiplikatorerne er pålidelige nok til vores formål.Hvor nøjagtige er multiplikatorerne og CO2nnect-resultaterne?Multiplikatorerne i CO2nnect er baseret på data fra 2008 og stammer fra meget pålidelige kilder. De er desuden bekræftet af eksperter inden for CO2-regnemaskiner. Vi er overbevist om, at resultaterne er nøjagtige nok til de uddannelsesmæssige formål med CO2nnect. Der er imidlertid en række fejlkilder, der kan medføre unøjagtige resultater. Det kunne være interessant at diskutere dette sammen med din klasse. Eksempelvis afhænger den mængde CO2, der udledes af en benzinbil, af flere ting:

Det samme gælder for andre typer motoriseret transport. I de enkelte multiplikatorer forudsættes der et vist gennemsnitligt antal passagerer i hvert transportmiddel. Dette kaldes den "gennemsnitlige passagerbelastning.". Dette tal kan afvige meget fra den faktiske passagerbelastning i dit tilfælde. Hvis du f.eks. er passager i en stor bus, der næsten er tom, eller helt fyldt, er det ikke sikkert, at multiplikatorerne er helt nøjagtige for din tur til skole.Og hvis du har overvejet, om der er forskel på multiplikatorerne fra land til land, så er svaret ja! Det skyldes bl.a., at der er forskel på den måde, elektricitet produceres på. Det gør en kæmpe forskel på mængden af CO2, der udledes fra tog, sporvogne og andre transportmidler, som kører på elektricitet, hvilken hovedkilde der er til elektricitet i et givent land (vandkraft, kulkraft, kernekraft eller andet)! De enkelte lande har også deres egen økonomi og deres egne transportsystemer og miljølove, som også kan have en indvirkning på passagerbelastning og CO2-udledning, selv for den samme transportform. Dette kunne være et relevant emne at diskutere, når man sammenligner resultater fra flere lande. Der findes desværre endnu ikke pålidelige multiplikatorer for alle lande, som beregnes på samme måde.Teoretisk set er det muligt at lave en regnemaskine, der tager højde for alle disse ting, men vi har på nuværende tidspunkt ikke alle de nødvendige data til at finde så detaljerede og nøjagtige multiplikatorer. En sådan regnemaskine vil være meget kompliceret, og det vil kræve en stor indsats af eleverne at indsamle dataene. Vi har valgt at gøre CO2nnect-regnemaskinen relativt simpel, så eleverne kan bruge mere tid på at lære om deres lokale transportsystemer og arbejde sammen med andre om at finde bæredygtige løsninger.Der findes også et par andre kilder til unøjagtighed, man skal være opmærksom på. Eleverne måler og indtaster afstanden til skole samt den benyttede transportform. Der vil altid være nogle fejl i disse målinger, afhængigt af hvilken målemetode der anvendes, og afstandene rundes op eller ned til nærmeste kilometer. Der kan også opstå fejl ved beregning af afstand og ved indtastning af data.Oplysningerne om antallet og andelen af personer, der benytter de forskellige transportformer, skal være temmelig nøjagtige. Der er ingen multiplikatorer, så fejlene opstår kun, når der vælges transportform og ved indtastning af data.Trods disse mulige fejlkilder er vi stadigvæk overbevist om, at resultaterne af CO2nnect vil være nøjagtige nok til, at du kan bruge din skoles resultater til at diskutere CO2-udledning og arbejde på at nedbringe udledningen på din skole og i dit lokalsamfund. De vil også være nøjagtige nok til, at du kan sammenligne din skole med andre skoler i dit land og skoler i andre lande.