Co2nnect.org - CO2 on the way to school

CO2nnect-kampanjassa käytetty laskin kertoo koulumatkan pituuden "kertoimella". Kerroin määrittää hiilidioksipäästöjen määrän yhtä matkustajaa ja yhtä matkustettua kilometriä kohden annetulla liikennevälineellä.

Kullakin liikennevälineellä (kävely, pyöräily, auto, juna, jne.) on oma kertoimensa. Kertoimet on ennakolta ohjelmoitu CO2nnect-laskimeen ja se tekee laskelmat automaattisesti.

Huomaa, että CO2nnect-kertoimet:

Tämä on lista kertoimista, jotka olemme valinneet CO2nnect-kampanjan käyttöön. Luvut tarkoittavat kg CO2 kilometriä ja matkustajaa kohden.

Olemme koettaneet koota listaan kaikkein yleisimmät kulkuvälineet koulumatkoilla ympäri maailman - mutta jotain olemme varmasti unohtaneet!

Suurin osa kertoimista on otettu Iso-Britannian Ympäristöministeriön (Defra) julkaisusta. Lähde on "2008 Guidelines to Defra's GHG Conversion Factors: Methodology Paper for Transport Emission Factors."

Silloin kun emme ole löytäneet kerrointa haluamallemme kulkuvälineelle, olemme käyttäneet lisäksi muita lähteitä. Olemme CO2nnect-hankkeessa olleet yhteydessä alan asiantuntijoihin valitessamme kertoimia. He ovat olleet sitä mieltä, että kertoimet ovat kyllin luotettavia käyttötarkoitukseemme.

Miten tarkkoja kertoimet ja CO2nnect-hankkeen tulokset ovat?

CO2nnect-hankkeen kertoimet on saatu erittäin luotettavista lähteistä, ne perustuvat vuoden 2008 tietoihin ja hiilidioksipäästöjen mittareita kehittävät asiantuntijat ovat ne varmistaneet. Olemme vakuuttuneita siitä, että niillä saadut tulokset ovat kyllin tarkkoja CO2nnect-hankkeen oppimistavoitteisiin.

On kuitenkin olemassa muita virhelähteitä, jotka voivat vaikuttaa tulosten tarkkuuteen. Tämä voikin olla mielenkiintoinen luokkakeskustelun aihe.

Esimerkiksi, bensakäyttöisen auton hiilidioksipäästöjen määrä riippuu monesta seikasta:

Sama koskee myös muita moottorikäyttöisiä ajoneuvoja.

Kertoimissa on oletettu tietty keskimääräinen matkustajamäärä kullekin kulkuvälineelle. Tätä kutsutaan "keskimääräiseksi matkustajakuormaksi". Käytännössä matkustajamäärät voivat poiketa tästä suurestikin. Esimerkiksi, jos matkustat melkein tyhjässä tai täpötäydessä linja-autossa, kertoimet eivät kuvaa päästöjä aivan todenmukaisina koulumatkasi kohdalla.

Mietit ehkä myös, voivatko kertoimet vaihdella maittain. Kyllä voivat. Yksi syy on sähkön eri tuotantotavoissa. Tuotetaanko maan sähkö pääasiassa vesivoimalla, hiilivoimalla tai ydinvoimalla, vaikuttaa paljon sähkökäyttöisten kulkuvälineiden hiilidioksipäästöihin!

Kullakin maalla on oma taloutensa, liikennejärjestelmänsä ja saasteita koskeva lainsäädäntönsä ja ne kaikki voivat vaikuttaa liikennevälineiden matkustajakuormiin ja hiilidioksidipäästöihin - vaikka kyse olisikin samasta kulkuvälineestä. Tämä onkin relevantti keskustelunaihe vertaillessanne eri maiden tuloksia. Valitettavasti meillä ei ole vielä käytössä luotettavia kertoimia, jotka toisivat esille maiden väliset erot.

Teoreettisesti olisi mahdollista rakentaa laskin, joka ottaisi kaikki nämä muuttujat huomioon. Meillä ei kuitenkaan ole vielä käytettävissä kaikkea sitä tietoa, mitä tällaisen yksityiskohtaisen ja tarkan laskimen rakentamiseen tarvittaisiin. Laskin olisi hyvin monimutkainen ja oppilailta vaadittaisiin paljon työtä tietojen keräämiseksi. Päätimme tehdä CO2nnect-laskimesta suhteellisen yksinkertaisen, jotta oppilaat voisivat käyttää enemmän aikaa paikallisliikenteen tutkimiseen ja työskentelyyn yhdessä muiden kanssa löytääkseen kestäviä ratkaisuja liikkumiseen.

On vielä joitain muita virheitä ja epätäsmällisyyksiä aiheuttavia tekijöitä, joista on hyvä olla tietoinen. Oppilaat mittaavat koulumatkansa ja syöttävät etäisyyden ja kulkuvälinetiedot kantaan. Mittauksiin tulee aina virheitä riippuen mittaustavasta, ja etäisyydet pyöristetään lähimpään täyteen kilometriin. Virheitä saattaa syntyä myös laskuissa tai tietojen syöttövaiheessa.

Matkustavien henkilöiden määrä ja eri liikennevälineiden käytön suhteellinen osuus koulumatkalla lienevät melko tarkasti määritettävissä. Niihin ei liity kertoimia, joten virheitä voi syntyä ainoastaan liikennevälineen valinnassa ja tietojen rekisteröinnissä.

Näistä kaikista virhelähteistä huolimatta olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että CO2nnect-kampanjan tulokset ovat kyllin tarkkoja, jotta koulun CO2-päästöistä voidaan niiden pohjalta keskustella ja miettiä keinoja päästöjen vähentämiseksi koulussa ja lähiyhteisössä. Tulokset ovat myös kyllin tarkkoja, jotta voidaan tehdä vertailuja koulujen kesken sekä omassa maassa että maailmanlaajuisesti.