Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
此表列出了报告者的人数,以及他们使用不同交通模式的百分比情况。 名词和单位的解释
交通模式amountNumber 
ƭ行35.5%(12926)
ȇ行车9.2%(3357)
lj畜0.1%(48)
ĺ力三轮车0.1%(20)
Ƚ机摩托车0.9%(327)
Ƒ托车8.3%(3042)
ȇ动三轮车0.2%(57)
ɛ地摩托车0.0%(18)
ǔ动车0.3%(110)
Ű型车7.4%(2706)
ĸ型车15.5%(5661)
Ť型车3.6%(1313)
ư电池车0.3%(106)
Ň租车1.4%(518)
Ņ交车22.9%(8357)
ɝ包车3.5%(1285)
Ɵ油火车0.5%(200)
ǔ力火车1.1%(395)
Ŝ铁0.9%(310)
Tram/light rail/trolley bus2.1%(770)
Ƹ轮0.2%(73)
ſ艇0.1%(54)
Other mode(s)1.2%(422)

Total: 36447 报告者