Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
此表列出了报告者的人数,以及他们使用不同交通模式的百分比情况。 名词和单位的解释
交通模式amountNumber 
ƭ行35.6%(12883)
ȇ行车9.2%(3322)
lj畜0.1%(48)
ĺ力三轮车0.1%(20)
Ƚ机摩托车0.9%(312)
Ƒ托车8.4%(3031)
ȇ动三轮车0.2%(57)
ɛ地摩托车0.0%(18)
ǔ动车0.2%(80)
Ű型车7.4%(2688)
ĸ型车15.6%(5637)
Ť型车3.6%(1303)
ư电池车0.3%(92)
Ň租车1.4%(514)
Ņ交车22.9%(8275)
ɝ包车3.5%(1277)
Ɵ油火车0.5%(183)
ǔ力火车1.0%(376)
Ŝ铁0.8%(305)
Tram/light rail/trolley bus2.1%(758)
Ƹ轮0.2%(71)
ſ艇0.1%(52)
Other mode(s)1.2%(419)

Total: 36187 报告者