Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
此表列出了报告者的人数,以及他们使用不同交通模式的百分比情况。 名词和单位的解释
交通模式amountNumber 
ƭ行35.7%(12585)
ȇ行车9.1%(3213)
lj畜0.1%(48)
ĺ力三轮车0.1%(20)
Ƚ机摩托车0.8%(286)
Ƒ托车8.5%(3009)
ȇ动三轮车0.2%(57)
ɛ地摩托车0.1%(18)
ǔ动车0.1%(47)
Ű型车7.4%(2622)
ĸ型车15.6%(5495)
Ť型车3.5%(1239)
ư电池车0.2%(73)
Ň租车1.4%(496)
Ņ交车22.3%(7868)
ɝ包车3.6%(1254)
Ɵ油火车0.4%(157)
ǔ力火车1.0%(350)
Ŝ铁0.8%(268)
Tram/light rail/trolley bus2.1%(743)
Ƹ轮0.1%(49)
ſ艇0.1%(36)
Other mode(s)1.1%(401)

Total: 35278 报告者