Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
此表列出了报告者的人数,以及他们使用不同交通模式的百分比情况。 名词和单位的解释
交通模式amountNumber 
ƭ行35.6%(12666)
ȇ行车9.2%(3272)
lj畜0.1%(48)
ĺ力三轮车0.1%(20)
Ƚ机摩托车0.8%(294)
Ƒ托车8.5%(3016)
ȇ动三轮车0.2%(57)
ɛ地摩托车0.1%(18)
ǔ动车0.2%(58)
Ű型车7.4%(2645)
ĸ型车15.6%(5546)
Ť型车3.5%(1252)
ư电池车0.2%(81)
Ň租车1.4%(500)
Ņ交车22.4%(7942)
ɝ包车3.5%(1261)
Ɵ油火车0.5%(161)
ǔ力火车1.0%(354)
Ŝ铁0.8%(274)
Tram/light rail/trolley bus2.1%(747)
Ƹ轮0.2%(54)
ſ艇0.1%(40)
Other mode(s)1.1%(403)

Total: 35529 报告者