Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
此表列出了报告者的人数,以及他们使用不同交通模式的百分比情况。 名词和单位的解释
交通模式amountNumber 
ƭ行35.6%(12761)
ȇ行车9.2%(3301)
lj畜0.1%(48)
ĺ力三轮车0.1%(20)
Ƚ机摩托车0.9%(308)
Ƒ托车8.4%(3026)
ȇ动三轮车0.2%(57)
ɛ地摩托车0.1%(18)
ǔ动车0.2%(69)
Ű型车7.5%(2673)
ĸ型车15.6%(5589)
Ť型车3.6%(1274)
ư电池车0.2%(87)
Ň租车1.4%(509)
Ņ交车22.8%(8168)
ɝ包车3.5%(1270)
Ɵ油火车0.5%(173)
ǔ力火车1.0%(367)
Ŝ铁0.8%(298)
Tram/light rail/trolley bus2.1%(756)
Ƹ轮0.2%(64)
ſ艇0.1%(50)
Other mode(s)1.2%(415)

Total: 35866 报告者