Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
此表列出了报告者的人数,以及他们使用不同交通模式的百分比情况。 名词和单位的解释
交通模式amountNumber 
ƭ行35.6%(12889)
ȇ行车9.2%(3326)
lj畜0.1%(48)
ĺ力三轮车0.1%(20)
Ƚ机摩托车0.9%(313)
Ƒ托车8.4%(3032)
ȇ动三轮车0.2%(57)
ɛ地摩托车0.0%(18)
ǔ动车0.2%(83)
Ű型车7.4%(2691)
ĸ型车15.6%(5642)
Ť型车3.6%(1304)
ư电池车0.3%(94)
Ň租车1.4%(515)
Ņ交车22.9%(8303)
ɝ包车3.5%(1279)
Ɵ油火车0.5%(184)
ǔ力火车1.0%(379)
Ŝ铁0.8%(306)
Tram/light rail/trolley bus2.1%(759)
Ƹ轮0.2%(72)
ſ艇0.1%(53)
Other mode(s)1.2%(419)

Total: 36234 报告者