Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
此表列出了报告者的人数,以及他们使用不同交通模式的百分比情况。 名词和单位的解释
交通模式amountNumber 
ƭ行35.6%(12816)
ȇ行车9.2%(3315)
lj畜0.1%(48)
ĺ力三轮车0.1%(20)
Ƚ机摩托车0.9%(311)
Ƒ托车8.4%(3030)
ȇ动三轮车0.2%(57)
ɛ地摩托车0.0%(18)
ǔ动车0.2%(74)
Ű型车7.4%(2682)
ĸ型车15.6%(5631)
Ť型车3.6%(1293)
ư电池车0.3%(91)
Ň租车1.4%(513)
Ņ交车22.8%(8216)
ɝ包车3.5%(1276)
Ɵ油火车0.5%(182)
ǔ力火车1.0%(375)
Ŝ铁0.8%(303)
Tram/light rail/trolley bus2.1%(757)
Ƹ轮0.2%(66)
ſ艇0.1%(51)
Other mode(s)1.2%(418)

Total: 36040 报告者