Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
此表列出了报告者的人数,以及他们使用不同交通模式的百分比情况。 名词和单位的解释
交通模式amountNumber 
ƭ行35.5%(12923)
ȇ行车9.2%(3356)
lj畜0.1%(48)
ĺ力三轮车0.1%(20)
Ƚ机摩托车0.9%(326)
Ƒ托车8.3%(3041)
ȇ动三轮车0.2%(57)
ɛ地摩托车0.0%(18)
ǔ动车0.3%(109)
Ű型车7.4%(2705)
ĸ型车15.5%(5660)
Ť型车3.6%(1312)
ư电池车0.3%(105)
Ň租车1.4%(517)
Ņ交车22.9%(8356)
ɝ包车3.5%(1284)
Ɵ油火车0.5%(199)
ǔ力火车1.1%(394)
Ŝ铁0.8%(309)
Tram/light rail/trolley bus2.1%(769)
Ƹ轮0.2%(73)
ſ艇0.1%(54)
Other mode(s)1.2%(421)

Total: 36444 报告者