Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
此表列出了报告者的人数,以及他们使用不同交通模式的百分比情况。 名词和单位的解释
交通模式amountNumber 
ƭ行35.6%(12719)
ȇ行车9.2%(3280)
lj畜0.1%(48)
ĺ力三轮车0.1%(20)
Ƚ机摩托车0.8%(299)
Ƒ托车8.4%(3019)
ȇ动三轮车0.2%(57)
ɛ地摩托车0.1%(18)
ǔ动车0.2%(61)
Ű型车7.4%(2661)
ĸ型车15.6%(5573)
Ť型车3.5%(1262)
ư电池车0.2%(83)
Ň租车1.4%(502)
Ņ交车22.7%(8115)
ɝ包车3.5%(1263)
Ɵ油火车0.5%(165)
ǔ力火车1.0%(360)
Ŝ铁0.8%(276)
Tram/light rail/trolley bus2.1%(749)
Ƹ轮0.2%(57)
ſ艇0.1%(42)
Other mode(s)1.1%(405)

Total: 35754 报告者