Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
此表列出了报告者的人数,以及他们使用不同交通模式的百分比情况。 名词和单位的解释
交通模式amountNumber 
ƭ行35.6%(12786)
ȇ行车9.2%(3303)
lj畜0.1%(48)
ĺ力三轮车0.1%(20)
Ƚ机摩托车0.9%(309)
Ƒ托车8.4%(3027)
ȇ动三轮车0.2%(57)
ɛ地摩托车0.1%(18)
ǔ动车0.2%(70)
Ű型车7.5%(2677)
ĸ型车15.6%(5607)
Ť型车3.6%(1282)
ư电池车0.2%(88)
Ň租车1.4%(510)
Ņ交车22.8%(8176)
ɝ包车3.5%(1273)
Ɵ油火车0.5%(178)
ǔ力火车1.0%(372)
Ŝ铁0.8%(302)
Tram/light rail/trolley bus2.1%(757)
Ƹ轮0.2%(65)
ſ艇0.1%(51)
Other mode(s)1.2%(418)

Total: 35922 报告者