Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
在这里你可以进一步查看本问卷反应出不同二氧化碳水平,交通模式,性别和年龄的多样性。在下面的问题中选择不同答案,就可以看到其它跟你选择同样答案的人们的答案总结。 名词和单位的解释

到学校距离和二氧化碳排放量

二氧化碳排放强度82.6 g/km
平均距学校距离6.6 km
人均年度二氧化碳排放量(190天,千克)208 每人每年每千克

性别组成

男性
44% (15896)
女性
56% (20635)

交通模式

交通模式距离
ƭ行
21353 km
ȇ行车
9778 km
lj畜
386 km
ĺ力三轮车
287 km
Ƚ机摩托车
3340 km
Ƒ托车
14804 km
ȇ动三轮车
428 km
ɛ地摩托车
473 km
ǔ动车
1895 km
Ű型车
18833 km
ĸ型车
36816 km
Ť型车
10157 km
ư电池车
2133 km
Ň租车
5400 km
Ņ交车
73506 km
ɝ包车
10408 km
Ɵ油火车
5025 km
ǔ力火车
8627 km
Ŝ铁
3557 km
Tram/light rail/trolley bus
5144 km
Ƹ轮
2583 km
ſ艇
1917 km
Other mode(s)
5037 km

年龄分布

Age报告人数
0 years
6
3 years
26
4 years
35
5 years
39
6 years
65
7 years
222
8 years
460
9 years
715
10 years
1362
11 years
3003
12 years
2539
13 years
3155
14 years
3502
15 years
4203
16 years
7077
17 years
4670
18 years
2001
19 years
1305
20 years
325
21 years
116
22 years
94
23 years
159
24 years
48
25 years
13
26 years
49
27 years
92
28 years
28
29 years
45
30 years
36
31 years
57
32 years
40
33 years
41
34 years
42
35 years
45
36 years
47
37 years
33
38 years
33
39 years
42
40 years
35
41 years
46
42 years
39
43 years
28
44 years
42
45 years
40
46 years
29
47 years
41
48 years
26
49 years
41
50 years
40
51 years
48
52 years
34
53 years
31
54 years
54
55 years
21
56 years
20
57 years
23
58 years
27
59 years
18
60 years
16
61 years
14
62 years
11
63 years
2
64 years
2
65 years
2
66 years
4
69 years
2
72 years
1
73 years
1
76 years
2
79 years
1
81 years
1
99 years
1
106 years
1
108 years
1
109 years
3
110 years
1
112 years
1
114 years
3
115 years
2
118 years
1
119 years
1
120 years
4