Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
在这里你可以进一步查看本问卷反应出不同二氧化碳水平,交通模式,性别和年龄的多样性。在下面的问题中选择不同答案,就可以看到其它跟你选择同样答案的人们的答案总结。 名词和单位的解释

到学校距离和二氧化碳排放量

二氧化碳排放强度82.8 g/km
平均距学校距离6.6 km
人均年度二氧化碳排放量(190天,千克)206 每人每年每千克

性别组成

男性
43% (15702)
女性
57% (20448)

交通模式

交通模式距离
ƭ行
20972 km
ȇ行车
9345 km
lj畜
386 km
ĺ力三轮车
287 km
Ƚ机摩托车
3049 km
Ƒ托车
14609 km
ȇ动三轮车
428 km
ɛ地摩托车
473 km
ǔ动车
1421 km
Ű型车
18510 km
ĸ型车
36523 km
Ť型车
9948 km
ư电池车
1871 km
Ň租车
5286 km
Ņ交车
72187 km
ɝ包车
10241 km
Ɵ油火车
4759 km
ǔ力火车
8288 km
Ŝ铁
3441 km
Tram/light rail/trolley bus
4889 km
Ƹ轮
2479 km
ſ艇
1844 km
Other mode(s)
4993 km

年龄分布

Age报告人数
0 years
6
3 years
26
4 years
35
5 years
39
6 years
65
7 years
222
8 years
460
9 years
715
10 years
1362
11 years
3003
12 years
2539
13 years
3141
14 years
3488
15 years
3941
16 years
7014
17 years
4655
18 years
1998
19 years
1305
20 years
325
21 years
116
22 years
94
23 years
159
24 years
47
25 years
13
26 years
49
27 years
91
28 years
28
29 years
45
30 years
36
31 years
57
32 years
38
33 years
41
34 years
42
35 years
45
36 years
47
37 years
33
38 years
33
39 years
42
40 years
35
41 years
46
42 years
39
43 years
28
44 years
42
45 years
40
46 years
29
47 years
41
48 years
26
49 years
41
50 years
40
51 years
48
52 years
34
53 years
31
54 years
54
55 years
21
56 years
20
57 years
23
58 years
27
59 years
18
60 years
15
61 years
13
62 years
11
63 years
2
64 years
2
65 years
2
66 years
4
69 years
2
72 years
1
73 years
1
76 years
2
79 years
1
81 years
1
99 years
1
106 years
1
108 years
1
109 years
3
110 years
1
112 years
1
114 years
3
115 years
2
118 years
1
119 years
1